تامین مالی پروژه های زیر بنایی و صنعتی

ما تنها آموزشگاه برتر در ارائه دوره های اجرایی تخصصی در زمینه های مربوط به تامین مالی پروژه و تامین مالی زیرساختها می باشیم
شما در این دوره یاد می گیرید که بخش تامین مالی پروژه و زیرساخت، یک فرصت قابل توجه هم به وام دهنگان برای دنبال کردن درآمد متنوع هم به شرکتها برای دنبال کردن بازدهی، می دهد
بشنوید از کسانی که در معاملات تامین مالی پروژه کار کرده اند تا از افکار فکر آنها بهره مند شوید
بخش تامین مالی پروژه به طور فزاینده به عنوان یک کاتالیزور برای رشد اقتصادی شناخته شده است
برای درک راههایی که بخش مالی پروژه می تواند خطرات را کاهش دهد، یک چهارچوب بیابید

اطلاعات کلیدی

 :مدت دوره
 
:تاریخ بعدی برگزاری دوره

:هزینه دوره

:محل برگذاری 

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام