مدیریت ارشد اجرایی

به عنوان یک کارشناس ارشد موفق، اولویتهای استراتژیک را مدیریت می کنید و تیمتان را به طور موثر رهبری و توسعه خواهید داد و همچنین رقابت برتر را در سازمانتان نهادینه خواهید کرد
در مواجه با افزایش عدم قطعیت و تردید، نیمه عمر یک استراتژی موفق کاهش خواهد یافت که این دوره شما را به ابزارهای تغییر حرکت و خلق آینده چه برای خودتان و چه برای سازمانتان مجهز خواهد کرد

اطلاعات کلیدی

 
 :مدت دوره
 
:تاریخ بعدی برگزاری دوره

:هزینه دوره

:محل برگذاری 

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام