دانلود بروشور 

  شایگان با پوشش دوره های مالی، استراتژی بازاریابی،
منابع انسانی، استراتژی، رهبری و تحول حرفه، شما و سازمانتان را برای برداشتن
گامهای رو به جلو، قدرتمند میکندتماس با ما

Tel: 021 88918641
Email: info@shayegan.ac.ir

ارسال پیام